Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Wasilewska, adres poczty elektronicznej pwasilewska@paliatywna-suwalki.home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 567 69 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach

Adres organu odwoławczego: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 54

Adres e-mail organu odwoławczego: spzop@list.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 567 69 10

Dostępność architektoniczna

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  mieści się przy ul. Szpitalnej 54  w Suwałkach.
 2. Do budynku prowadzi jeden wjazd  od ul. Szpitalnej.
 3. Funkcjonują dwa wejścia: A i B.
 4. Wejście A jest wejściem prowadzącym do administracji oraz komórek organizacyjnych zajmujących się domowa opieką nad pacjentami,
 5. Wejście B jest wejściem prowadzącym do wszystkich oddziałów stacjonarnych.
 6. Do obu wejść prowadzą  schody składające się z  2 stopni. Każde wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 7. Budynek nie posiada recepcji.
 8. Budynek jest parterowy bez schodów i wind, w całości dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.
 9. Toalety dla osób niepełnosprawnych mieszczą się  na wewnętrznych  korytarzach na lewo od wejścia  A i wejścia B.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji głosowych.
 11. Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowa dla osób niepełnosprawnych.
 12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. Nie ma możliwości skorzystania z języka migowego on-line, na miejscu można otrzymać taka usługę po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do sekretariatu zakładu 875676910.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Udogodnienia

Formularz raportu o stanie zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych znajduje się tutaj.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://bip.spzops.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.