Kodeks Etyki

                       

 

 

 KODEKS ETYKI

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II  w Suwałkach

1.03.2012

                                                                                                                                                               

            Niniejszy kodeks prezentuje podstawowe wartości respektowane przez pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
i propaguje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa, podejmowania decyzji w oparciu
o kryteria etyczne oraz odpowiedzialności za czyny. Jest jednym z elementów mających zapewnić stałe doskonalenie jakości, funkcji Zakładu i służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej atmosfery w SP ZOP.

 

I. Postanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

 1. Zakładzie - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
 2. Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników,
 3. Pracowniku - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, bez względu na formę zatrudnienia   oraz pracowników firm zewnętrznych realizujących usługi na terenie Zakładu

 

II. Zasady ogólne

 1. Kodeks określa  zasady i wartości etyczne, które są stosowane przez pracowników SP ZOP podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków,
 2. Wskazane w niniejszym Kodeksie zasady i wzorce zachowań oparte są na powszechnie akceptowanych wartościach,
 3. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Kodeksu,
 4. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Kodeksu,
  co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

III. Zasady postępowania pracownika

Właściwą postawę pracownika Zakładu wyznaczają następujące zasady:

 1. Zasada przyjaznych warunków pracy oznacza, że pracownik:
 1. chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi pracownikami,
 2. ceni i respektuje wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i poglądy innych pracowników,
 3. dba o dobrą atmosferę pracy opartą o zasady etyki i wysoką kulturę osobistą, stosowny

i schludny ubiór oraz wygląd w miejscu pracy,

 1. pracując w zespole dąży do zgodnej współpracy i eliminacji sytuacji konfliktowych,

a także przestrzega zasad poprawnego zachowania oraz  poszanowania praw pacjenta,

      e)  przestrzega zasady zachowania szacunku do pracowników, przełożonych, pacjentów i ich           rodzin.

 1. przestrzega obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych wytycznych, procedur,            instrukcji, regulaminów oraz norm etycznych.
 1. Zasada równego traktowania oznacza, że pracownik:
 1. zapewnia równe traktowanie wszystkich pracowników, współpracowników, pacjentów
  i petentów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, narodowość, rasę, orientację seksualną, wyznawaną religię, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową, jak również sytuację majątkową, pozycję społeczną oraz pokrewieństwo z pracownikami    SP ZOP,
 2. zobowiązany jest do sprawnej i uprzejmej obsługi pacjenta, petenta, zachowując postawę dialogu oraz unikania słów i zachowań nietaktownych, które nie licują z kulturą i dobrymi obyczajami,
 3. nie wykorzystuje swojej pozycji  lub funkcji  do osiągania osobistych korzyści
  lub naruszania dóbr osobistych innych pracowników,
 4. nie rozpowszechnia informacji nieprawdziwych, plotek, pomówień dotyczących innych pracowników.
 5. zobowiązany jest do  przestrzegania norm zapobiegających mobbingowi w pracy wg art. 94 § 2 k.p.

 

 

 1. Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik:
 1. jest świadomy konsekwencji związanych z podejmowanymi decyzjami w tym także
  ze skutkami finansowymi,
 2. dba o dobre imię i wizerunek Zakładu,
 3. dokłada najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji, pozyskanych w ramach pełnienia obowiązków służbowych.
 4. dokłada najwyższej staranności w zakresie dbania o minie zakładu i starannego rozliczania środków finansowych
 5. dba o doskonalenie umiejętności zawodowych oraz o dobrą jakość wykonywanej pracy
 1. Zasada bezstronności i przejrzystości oznacza, że każdy pracownik:

Działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.

V. Zakończenie

Kodeks jest własnością pracowników, którzy go przyjęli w dniu podpisania przez Dyrektora                  SP ZOP  zostanie podany do wiadomości pracownikom w sposób ogólnie przyjęty w SP ZOP.

Fakt naruszenia kodeksu etyki zgłaszany jest do dyrektora zakładu i rozpatrywany przez powołany w tym celu zespół .

 

Pracownicy Zakładu, składając podpisy pod Kodeksem oświadczają, iż akceptują jego treść i wyrażone w nim wartości.”

 

Suwałki 2012.03.01

Metryka strony

Udostępniający: Irena Mickiewicz - dyrektor SPZOP w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusław Kijewski

Data wytworzenia: 2012-10-03

Wprowadzający: Bogusław Kijewski

Data wprowadzenia: 2012-10-03

Modyfikujący: Bogusław Kijewski

Data modyfikacji: 2012-10-03

Opublikował: Bogusław Kijewski

Data publikacji: 2012-10-03